Regulamin

Portal Games Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 13
44-190 Knurów
NIP: 6312660554
Regon: 363435596
KRS: 0000617095


REGULAMIN ZAKUPÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 08.11.2022
w Sklepie internetowym „Portal Games” prowadzonym pod adresem: portalgames.pl (dalej: Sklep Internetowy) prowadzonym przez Spółkę Portal Games Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 (44-190 Knurów), Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617095, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 266 500,00 zł, NIP: 631-266-05-54, REGON: 363435596, adres poczty elektronicznej: portal@portalgames.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny: portalgames.pl.
 2. Sklep Internetowy udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.
 3. Zamówienia w Sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 4. Osoby składające zamówienia, o których mowa powyżej (dalej: Klienci), to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci biznesowi).
 5. Na produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest rękojmia na zasadach obowiązujących w przepisach powszechnych.
 6. Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto, zawierają podatek VAT, o ile jest należny. Ceny produktów nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 7. Przed złożeniem zamówienia Klient może sprawdzić koszt dostawy na stronie https://sklep.portalgames.pl/strona/dostawa
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. 
 9. Sklep Internetowy nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami. 
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem Sklepu Internetowego a Portal Games Sp. z o.o.
 11. Klient ma możliwość zakupu w Sklepie Internetowym produktów, które nie zostały jeszcze wytworzone, a ich produkcja nadal trwa, określane są jako „PRZEDSPRZEDAŻ” na karcie produktu. Czas dostawy uwidoczniony w opisie takiego produktu jest jedynie czasem orientacyjnym i może być znacznie wydłużony w stosunku do standardowych produktów już gotowych do sprzedaży. 
 12. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta poniższych minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarki FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH,
  2. ekrany o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px,
  3. używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Portal Games, należy je wszystkie wyłączyć́.

II. Składanie zamówień

 1. Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient podaje dobrowolnie następujące swoje dane osobowe: imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP), dokładny adres, adres email oraz numer telefonu kontaktowego, ewentualnie inny adres dla dostawy. Klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.
 2. Złożenie zamówienia składa się z następujących elementów:
  1. wyboru produktów i umieszczenia ich w tzw. „koszyku” dostępnym na stronie internetowej sklep.portalgames.pl,
  2. zapoznania się przez Klienta z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient jest proszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie boxu.
 3. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mailowy Klienta podany w trakcie składania zamówienia wysyłane jest automatyczne potwierdzenie złożonego zamówienia.
 4. Do obliczania terminów wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu (Składanie zamówień) nie wlicza się dni wolnych od pracy.
 5. Po zamknięciu zamówienia, nie ma możliwości jego modyfikacji. Jedyną możliwością jest całkowite odstąpienie od umowy i złożenie ponownego zamówienia.
 6. Nie ma możliwości łączenia zamówień.
 7. Jeżeli w zamówieniu znajdują się produkty będące w ciągłej sprzedaży oraz produkty z kategorii "PRZEDSPRZEDAŻ", to zamówienie zostanie zrealizowane w momencie skompletowania wszystkich jego elementów
 8. Sklep internetowy Portal Games Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo limitowania ilości zamawianych towarów przypadających na jednego klienta, oferowanych przez Sklep po promocyjnych cenach lub zawierających dodatkowe elementy kolekcjonerskie. Informacja o wprowadzonym limicie jest zawarta w opisie produktu.
 9. Sklep internetowy Portal Games Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży hurtowej, a klienci pragnący złożyć zamówienie przekraczające ilość opakowania zbiorczego zobowiązany jest do kontaktu pod adres hurt@portalgames.pl celem obsłużenia sprzedaży hurtowej.
 10. Funkcjonalność sklepu Portal Games nie daje możliwości automatycznego ograniczenia ilości zamawianych produktów w przypadku wprowadzonych limitów, o których mowa w pkt. 8. oraz 9. Zamówienia niespełniające wymogów z w/w punktów zostaną anulowane, a wpłacone środki zwrócone na konto, o czym Klient zostanie poinformowany.

III. Płatności

 1. Sklep internetowy firmy Portal Games Sp. z o.o. przewiduje następujące formy płatności:
 2. a) przelew tradycyjny - na rachunek bankowy Portal Games Sp. z o.o. - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego Portal Games Sp. z o.o.,
  b) płatności online  (e-przelew, karta kredytowa, karta debetowa) - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego Portal Games Sp. z o.o.. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania rachunku bankowego Portal Games Sp. z o.o. (w przypadku przelewu tradycyjnego) lub moment uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności (w przypadku płatności online).
 4. Obsługiwane karty płatnicze to Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 5. Brak wpłaty w ciągu 3 dni kalendarzowych spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 6. Na cenę końcową, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, składa się należność za zamówiony towar oraz koszty dostawy określone na stronie https://sklep.portalgames.pl/strona/dostawa.

IV. Koszt i czas dostawy

 1. Zakres terytorialny dostaw zamówienia obejmuje terytorium Polski oraz resztę świata.
 2. Czas realizacji zamówienia wskazany jest w opisie produktu. Wyjątek stanowią produkty oznaczone nazwą „PRZEDSPRZEDAŻ”, których wskazany czas realizacji jest jedynie czasem orientacyjnym.
 3. Koszty dostawy określone są cenniku dostępnym na stronie: https://sklep.portalgames.pl/strona/dostawa.

V. Reklamacje

W przypadku konieczności reklamacji produktów zakupionych w Sklepie Internetowym, prosimy o jej złożenie na poniższy adres w formie pisemnej


Portal Games Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 13
44-190 Knurów


lub za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie: 
http://portalgames.pl/pl/reklamacje/

 1. Sklep Internetowy przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Sklep Internetowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 3. Klient może złożyć reklamację na podstawię rękojmi, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową, w szczególności jeżeli produkt:
  1. a) nie ma właściwości, które tego rodzaju towar powinien mieć,
   b) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Sklep Internetowy,
   c) nie nadaje się do celu, o którym Klient informował Sklep Internetowy przy zawarciu umowy, a Sklep Internetowy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia,
   d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 5. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sklepowi Internetowemu reklamację z tytułu rękojmi i wybrać jedno z czterech żądań: wymiany produktu na nowy, naprawy produktu, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna. Wybór żądania należy do Klienta.
 6. Jeżeli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sklep Internetowy może odmówić spełnienia tego żądania jedynie, jeżeli żądanie Klienta byłoby niemożliwe do zrealizowania przez Sklep Internetowy albo w przypadku żądania naprawy – wymagałoby nadmiernych kosztów. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Sklep Internetowy może zaproponować inne rozwiązanie. Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, np. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 8. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu wydania produktu.
 9. W czasie roku od momentu wydania produktu obowiązuje domniemanie, iż wada lub jej przyczyna istniały już w momencie sprzedaży.
 10. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Zalecane jest złożenie jej w formie pisemnej, opisując wadę i wskazując żądanie z określonych w ust. 5. Pismo zawierające reklamację można wysłać listem poleconym na adres:
  • Portal Games Sp. z o.o.
   ul. Sienkiewicza 13
   44-190 Knurów

 11. Jeżeli przedmiotem żądania Klienta jest naprawa towaru, wymiana towaru na nowy lub obniżenie ceny towaru, Sklep Internetowy zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu, uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 12. Koszty poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem reklamowego towaru zostaną zwrócone przez Sklep Internetowy.

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa powyżej przed jego upływem.
 6. Sklep Internetowy zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysłanie skanu tego oświadczenia na adres mailowy: reklamacje@portalgames.pl Oświadczenie może zostać przesłane listem na adres: 

  Portal Games Sp. z o.o.
  ul. Sienkiewicza 13
  44-190 Knurów

 7. Sklep Internetowy za pośrednictwem wiadomości mailowej niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu do umowy w formie skanu.
 8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu.
 10. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi Internetowemu lub osobie upoważnionej przez Sklep Internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 14. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu produktu tytułem odstąpienia do umowy, w tym koszty nadania przesyłki, opakowania.
 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Portal Games Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 (44-190 Knurów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617095, NIP 6312660554, REGON 363435596, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 266.500,00 zł.
 2. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych, z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. oraz zgodnie z Polityką prywatności, o której mowa w ust. 3.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem

  https://sklep.portalgames.pl/strona/polityka_prywatnosci

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Spory dotyczące treści postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych w oparciu o Regulamin umów, ich realizacji będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 2. Portal Games Sp. z o.o. ma prawo zmieniać treść niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach oraz o terminie rozpoczęcia obowiązywania nowej wersji Regulaminu zamieszczane będą na stronie internetowej portalgames.pl. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do akceptacji aktualnej wersji Regulaminu. Informacja o zmianie przez Portal Games Sp. z o.o. Regulaminu nie wpływa na treść zawartych już umów sprzedaży. Obowiązująca przy zawieraniu umowy sprzedaży jest treść Regulaminu zaakceptowana przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych portalgames.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Lista tych podmiotów dostępna jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 5. Konsument ma także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium